Boka OVK Besikning i Gävle - kontakta oss idag

Vi hjälper kunder över hela Gävleborgs Län samt Dalarna.

Obligatorisk ventilationskontroll

Ovk besiktningar ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet med bestämmelserna om OVK besiktning är att öka förutsättningarna för ett bra inomhusklimat i byggnader och visa att ventilationssystem fungerar.

OVK besiktningar är också viktigt för att bidra till att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö". Målet innebär bland annat att människor inte får utsättas för skadliga luftföroreningar, ljudnivåer och Radonhalter eller oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.
Kravet på OVK besiktning finns sedan 1991. Det bör finnas OVK-protokoll för byggnaden hos kommunens byggnadsnämnd från regelbundna kontroller.

Hur funktionskontrollen skall göras

Vid varje OVK besiktning ska det kontrolleras att:

 • Ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden.
  Instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga.
 • Ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.
 • Vid den första besiktningen ska det dessutom kontrolleras att
  funktionen och egenskaperna hos Ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.
 • Vid återkommande besiktningar ska funktionskontrollanten
  kontrollera att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i Ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.
 • Det är byggnadens ägare som sedan får avgöra om förslagen till energieffektiviserande åtgärder ska genomföras.

Skicka protokollet till kommunen

Vid varje OVK besiktning ska funktionskontrollanten skriva ett protokoll som redovisar resultatet. Kontrollanten ska påtala fel och brister i ventilationen och anteckna dem i protokollet. Kontrollanten ska underteckna protokollet och lämna ett exemplar till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till byggnadsnämnden.

Funktionskontrollanten ska utfärda ett intyg som visar att besiktningen har gjorts, med datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datumet för nästa besiktning. Byggnadens ägare ska sätta upp intyget på väl synlig plats i fastigheten.

Vi hjälper dig i

Gävle, Sandviken, Uppsala, Falun, Borlänge