Behöver du hjälp med energideklarationen?

Vi hjälper kunder över hela Gävleborg samt Dalarna.

Varför energideklaration?

I dag används cirka 40 procent av den sammanlagda energianvändningen inom EU till bygg- och fastighetssektorn, och åtgärder behövs för att på sikt minska energianvändningen. Arbetet med energifrågorna inom EU omfattar att främja energieffektivitet, energibesparingar och utveckling av nya och förnybara energikällor.

EU styr en del av energiarbetet genom sitt direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda. Alla medlemsländer måste införliva direktivets bestämmelser i egna nationella författningar, och på det sättet säkerställa att de uppnår de mål som direktivet ställt upp.

Till följd av direktivet införde Sverige den 1 oktober 2006 energideklarationer. Bestämmelserna om dem finns i lagen (2006:985) om energideklarationer för byggnader, samt i förordningen (2006:1592) om energideklarationer för byggnader.

Syftet med energideklarationerna är att främja effektiv energianvändning och samtidigt säkerställa gott inomhusklimat i byggnader.

I september 2007 upprättades den första energideklarationen. Sedan dess har arbetet med att främja effektiv energianvändning, och samtidigt säkerställa god inomhusmiljö, fortsatt kontinuerligt, och antalet energideklarerade byggnader ökar ständigt.

Genom att göra en energideklaration får byggnadsägaren en god överblick över byggnadens energistatus och inomhusmiljö, samt de möjligheter som finns för att minska mängden använd energi utan att sänka kvaliteten på inomhusmiljön för den som använder byggnaden.Energideklarationer är också viktiga i arbetet med att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen. Det innebär att den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler bör minska med 20 procent till 2020 och med 50 procent till 2050.

Vi hjälper dig i

Gävle, Sandviken, Uppsala, Falun, Borlänge

Energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om:

  • Den uppvärmda arean i huset, kallad Atemp-Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel.
  • Åtgärdsförslag, om energiexperten har föreslagit sådana, för att minska energianvändningen.
  • Om radonmätning är utförd eller inte, och i så fall uppmätt värde.
  • Deklarationen innehåller även andra uppgifter, till exempel om värmesystemet och ventilationssystemet i byggnaden.
  • Det är ägaren som ska anlita en energiexpert för att göra en energideklaration.

Deklarationen ska göras:

  • Innan försäljning
  • Vid uthyrning
  • För större byggnader som ofta besöks av allmänheten. Nya byggnader ska också energideklareras senast två år från det att de har tagits i bruk.

Energideklarationen ger dig information om byggnadens energianvändning. Den är bland annat till för dig som ska köpa eller hyra en bostad. Du kan använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra.

Energideklarationen görs av en oberoende expert på uppdrag av ägaren och är giltig i tio år. Deklarationen infördes i Sverige 2006 genom lagen om energideklaration. Syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Boverket tar fram regler om energideklarationerna och är också tillsynsmyndighet och håller även i det register där alla energideklarationer finns.